CH:00063 ทัวร์จีน HAVEN OF SHANGHAI

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท ZE

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว รายละเอียด..

มีนาคม 2561 : 7, 8, 10

เมษายน 2561 : 6, 10, 20

พฤษภาคม 2561 : 9, 10, 16, 17, 24, 30, 31

มิถุนายน 2561 : 7, 14, 21

CH:00062 ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท ZE

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) รายละเอียด..

มีนาคม 2561 : 09 - 13

เมษายน 2561 : 5, 11, 12, 27

พฤษภาคม 2561 : 11, 18, 23

มิถุนายน 2561 : 06 - 10

รวมทั้งหมด42