TW:00079 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN ONSEN 33

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 20,888 บาท GS

ทัวร์ไต้หวัน เมืองไทเป (เถาหยวน) - เทศมณฑลหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เทศมณฑลเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไถจง - ร้านชา - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต เมืองไทเป - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ร้านพายสัปปะรด - ร้านสร้อย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 03, 05, 10, 24, 27

TW:00078 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ONSEN 22

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,888 บาท GS

ทัวร์ไต้หวัน เมืองไทเป (เถาหยวน) - เทศมณฑลหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชา - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต เมืองไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ร้านพายสัปปะรด - ร้านสร้อย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ดิวตี้ ฟรี - ตึก ไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

ตลอดเดือนเมษายน 2561

TW:00077 ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ร้าน Cosmetic อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว Mitsui Outlet Park สนามบินเถาหยวน รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2561

TW:00076 ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,777 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนมีนาคม - เดือนกันยายน 2561

TW:00075 ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว taipei101

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท BI

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Taipei101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิเศษ เมนูปลาประธานาธิบดี สเต็กจานร้อน Seafood รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 - เดือนตุลาคม 2561

TW:00074 ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ TAIPEI TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท BI

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 - เดือนตุลาคม 2561

TW:00073 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ EASY LUXURY IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไชน่าแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 31,900 บาท ZT

ทัวร์ไต้หวัน ชม หมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village ที่มีสีสันสดใสสมชื่อ ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซีเหมินติง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค วัดหลงซัน หรือ "วัดเขามังกร" เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว พิเศษ!!! แช่น้ำแร่ในโรงแรม + Free Wi-Fi on Bus รายละเอียด..

14 – 17 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์)

TW:00072 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท ZT

ทัวร์ไต้หวัน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 : 5 , 11 , 12 , 13 , 19

เดือนพฤษภาคม 2561 : 8 , 13 , 22

เดือนมิถุนายน 2561 : 1 , 19 , 27

TW:00071 ทัวร์ไต้หวัน ROMANCE IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,777 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ไถจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

TW:00070 ทัวร์ไต้หวัน FLOWER FESTIVAL TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,777 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไทจง ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

TW:00069 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,911 บาท SB

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 1. เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน 2. เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน 3. ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เกาสง 4. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา 5. ถ่ายรุปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน 6. สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง รายละเอียด..

19 - 23 เมษายน 2561

07 - 11 พฤษภาคม 2561

24 - 28 พฤษภาคม 2561

07 - 11 มิถุนายน 2561

TW:00068 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,911 บาท SB

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว ไฮไลท์.... 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน .... ในราคาสบายกระเป๋า 1. อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน 2. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... 3. ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว 4. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5. อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก 6. ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ... ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี 7. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet , รายละเอียด..

19 - 24 เมษายน 2561

13 - 18 พฤษภาคม 2561

03 - 08 มิถุนายน 2561

23 - 28 มิถุนายน 2561

TW:00067 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินใจ อาหลี่ซัน อุทยานอาหลี่ซัน – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไชน่าแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,999 บาท SB

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินใจ อาหลี่ซัน CI อุทยานอาหลี่ซัน – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ไฮไลท์.... ชมอุทยานอาหลี่ซัน ป่าสนพันปีชื่อดังของไต้หวัน 1. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว 4. ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet รายละเอียด..

14 - 18 มีนาคม 2561

13 - 17 เมษายน 2561

TW:00066 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,900 บาท SB

ทัวร์ไต้หวัน ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 1. ชมป่าสนพันปีอาหลี่ซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง 4. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet 5. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว 6. ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 01, 17

มีนาคม 2561 : 03, 11, 27

เมษายน 2561 : 10, 26 /// พฤษภาคม 2561 : 10, 19, 27, 31

มิถุนายน 2561 : 11, 25

TW:00065 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายพาเพลิน Sun moon lake

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,991 บาท SB

ทัวร์ไต้หวัน ไฮไลท์...สบายพาเพลิน ...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 2. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง 3. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน 3. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด 4. สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย รายละเอียด..

ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ตลอดเดือนมีนาคม 2561

TW:00064 ทัวร์ไต้หวัน Happy Taiwan Love Autumn

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,999 บาท HT

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไท่จง ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต ไท่จง – ไทเป - ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อาบนํ้าแร่ธรรมชาติ ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง รายละเอียด..

13 - 16 มีนาคม 2561

TW:00063 ทัวร์ไต้หวัน ขึ้นตึก 101 วัดเสวียนจ้าง

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,999 บาท SS

ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา-วัดเสวียนจ้าง-วัดเหวินหวู่-ไทจง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง รายละเอียด..

19 - 23 มีนาคม 2561

TW:00062 ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ TAIPEI TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท ฺBI

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมีนาคม 2561

TW:00061 ทัวร์ไต้หวัน EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถฉานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า” ชมซากุระ แวะชิมพายสับปะรด ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ COSMETIC CENTER DUTY FREE ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2561 : 24 , 31

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : 9 , 13 , 27

เดือนมีนาคม 2561 : 2 , 6 , 14

TW:00060 ทัวร์ไต้หวัน PARADISE TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ เจี่ยอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมีนาคม 2561

รวมทั้งหมด26