เอกสารการทำวีซ่าฝรั่งเศล

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่งเศล ใช้เวลายื่นประมาณ 20 วันทำการ

เอกสารส่วนตัว
* หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบ การพิจารณาวีซ่า
* รูปถ่ายสีขนาด 2-2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นบริเวณใบหน้าใหญ่ และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา)
* สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้ง เบอร์บ้านเบอร์มือถือ
* สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
* ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

หลักฐานการทำงาน
* หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) จะต้องระบุอัตราเงิน เดือน-ตำแหน่ง-วัน เริ่มงาน 
* กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนการค้าทุกหน้า พร้อมวัตถุประสงค์ คัดสำเนา ไม่เกิน 3 เดือน 
* กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุ ประเภทงานที่ ประกอบการ ที่ตั้ง
* ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)

หลักฐานการเงิน
* สำเนาถายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝาก ประจำเท่านั้น กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากให้เป็นเดือนปัจจุบันนับตั้งแต่เดือนที่มีการเรียกเก็บ เอกสาร บัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชี เงินฝากเป็นปัจจุบัน) ** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และ พันธบัตร ฯลฯ
* หนังสือรับรองจากธนาคาร (ฉบับจริงเป็นภาษอังกฤษ) 
* ในการณีที่การเงินส่วนตัวมีตัวเลขเงินฝากน้อย สามารถทำ BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงิน ฝากของบิดา มารดา หรือ พี่น้อง และคู่สมรส

กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
* สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
* หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) 
* เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเดินทางไปกับ บิดา หรือ มารดา (บุคคลใดบุคคลใดหนึ่ง) จะต้องมี จดหมายยินยอมจากอำเภอ (ฉบับจริง) แต่หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา จะต้องออก จดหมายยินยอมจากอำเภอ (ฉบับจริง) ให้เดินทางไปต่างประเทศกับผู้อื่น