เอกสารการทำวีซ่านิวซีแลนด์

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์

>> หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่าเอามาด้วย)
>> รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
>> สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
>> ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
>> หลักฐานการเงิน โดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
>> ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
>> ถ้าในกรณีที่แต่งงานแล้วมีใบทะเบียนสมรส และไม่ได้เดินทางพร้อมกันทั้งสองคน เดินทางแค่คนใดคนหนึ่ง ต้องขอหน้าพาสปอร์ตและรูปถ่ายของอีกท่านที่ไม่ได้เดินทาง มาด้วย
>> จดหมายจากทางสายการบิน
>> เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
>> เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทาง ไปกับบิดาจะ ต้องมี 
>> หนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา ( ซึ่งหนังสือยินยอมจะต้องออกจากทางอำเภอเท่านั้น )
>> วีซ่าครอบครัว สามี-ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เป็น เดี่ยว ครอบครัวละ 4,300 บาท
>> วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ค่าวีซ่าท่านละ 2,100 บาท
>> กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 4,300 บาท