เอกสารการทำวีซ่าไต้หวัน

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศไต้หวัน

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่ สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก คอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดัก และฟูจิ เท่านั้น )
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ถ้ามี 
5. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง และ เลขที่บ้าน 
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ทุกหน้าทุกแผ่น 1 ชุด
7. กรณีลูกจ้าง จะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ ใช้ตัวจริงเท่านั้น
8. กรณีเจ้าของบริษัท จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันที่เดินทางใช้ตัวจริงเท่านั้น
9. นักเรียน 16 ปีขึ้นไป จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ 
- นักเรียนอายุน้อยกว่า 16 ปี จะต้องมีสมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน 
10. ทะเบียนสมรส / มรณะบัตร ใบหย่า เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ ( ส่งเอกสารก่อนเดินทาง อย่างน้อย 12 วัน ) 
11. บิดาหรือ มารดา ออกค่าใช้จ่ายให้แต่ไม่เดินทางไปกับบุตรด้วย จะต้องมีเอกสารของบิดามารดา ดังนี้
- หนังสือยินยอมให้เดินทางฟอร์มจากสถานทูต 
- ถ้าคนเดินทางอายุต่ำกว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือออกค่าใช้จ่าย / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก / ทะเบียนสมรส 
12. ญาติออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารคนที่ออกค่าใช้จ่าย ดังนี้
- หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / เอกสารแสดงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน 
/ สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่า ใช้จ่าย 
13. บุคคลอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารคนที่ออกค่าใช้จ่าย ดังนี้
- หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / ระบุถึงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ 
14. กรณีเป็นแม่บ้านสามารถใช้การงาน บัญชีเงินฝากของสามีแทนได้ 
15. ข้าราชการ ใช้ใบลาจากต้นสังกัด พร้อมบัตรข้าราชการ 
16. ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย
17. ในกรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติจีน (เล่มสีแดง) ต้องใช้ระยะเวลาในการทำวีซ่าเข้าประมาณ ไต้หวันประมาณ 1 เดือน
18. ในการณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติจีน (ต่างด้าวเล่มเหลือง) และหนังสือเดินทางต่างชาติพม่า ประเทศไต้หวันปฏิเสธการเข้าประเทศ จึงไม่สามารถดำเนินการในเรื่องขอวีซ่าได้
19. ในกรณีผู้เดินทางมีวีซ่าของประเทศญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย แคนนาดา อังกฤษ นิวซีแลนด์ และเชงเก้น เป็นแบบ MULTIPLE อยู่ภายในเล่ม และวีซ่ายังไม่หมดอายุ ทางสถานทูตไต้หวัน ละเว้นเรื่องการยื่นวีซ่า เพียงท่านลงทะเบียน หน้า WEB SITE ได้ที่ www.immigration.gov.tw และ PRINT หน้าวีซ่าที่ทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ใช้ในการเดินทางได้ (ลูกค้าต้องกรอก ข้อมูลเอง เพราะเป็นข้อมูลส่วนตัว) และทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าวีซ่าให้ 1,500 บาท/ท่าน
**เอกสารในการยื่นวีซ่าเข้าไต้หวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับประกาศของสถานทูต ไต้หวัน**