เอกสารการทำวีซ่าญี่ปุ่น 

>> Passport มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

>> รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาวหรือฟ้าอ่อนหน้าตรงไม่เห็นฟัน"กรุณาอย่าแม็กรูปติดมากับพาสปอร์ตหรือเอกสาร

      หากรูปมีรอยแม็กหรือน้ำหมึ ทางสถานทูตจะไม่รับพิจารณาในการออกหน้าวีซ่า "

>> หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ ระบุวันที่เริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน/ สำหรับเจ้าของกิจการ      ใช้หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนยื่นขอวีซ่า ใช้สำเนาได้/ถ้าเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่มีเอกสารออก

     โดยทางราชการหรือทำงานอิสระ ให้ทำจดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

>> Bookbank ออมทรัพย์ ถ่ายเอกสารทุกหน้าที่มีรายการบัญชี อัพเดตไม่ต่ำกว่า 1 เดือน หรือเงินฝากประจำ ถ่ายสำเนา

      ทุกหน้าที่มีรายการบัญชี (บัญชีกระแสรายวัน สถานฑูตไม่รับเอกสารประกอบการพิจารณา)

>> สำเนาทะเบียนบ้าน

>> ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับนักเรียนและนักศึกษา

>> Passport มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

>> รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว หรือ ฟ้าอ่อน หน้าตรงไม่เห็นฟัน

>> หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

>> หนังสือรับรองการทำงานของพ่อ หรือแม่ ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ ระบุวันที่เริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน/      สำหรับเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนยื่นขอวีซ่า ใช้สำเนาได้ /ถ้าเป็นเจ้าของกิจการ

     แต่ไม่มีเอกสารออกโดยทางราชการหรือทำงานอิสระ ให้ทำจดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

>> Bookbank ออมทรัพย์ ถ่ายเอกสารทุกหน้าที่มีรายการบัญชี อัพเดตไม่ต่ำกว่า 1 เดือน หรือ เงินฝากประจำ ถ่ายสำเนา

     ทุกหน้าที่มีรายการบัญชี ของ พ่อ หรือ แม่ หรือ ของตัวเอง (บัญชีกระแสรายวันสถานฑูตไม่รับเอกสารประกอบ

     การพิจารณา)

>> สำเนาทะเบียนบ้าน

>> สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อ และ แม่

>> สำเนาใบสูติบัตร

>> ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

REMARK

- หากมี Passport เล่มเก่าให้นำมาด้วย

- Passport ข้าราชการหมวด F เล่มน้ำเงินไม่ต้องยื่น visa

- กรณีไปหรือกลับไม่พร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นเดี่ยวที่สถานทูตญี่ปุ่น พร้อมเอกสารตัวจริง